ประวัตผู้ศึกษา

ชื่อ-สกุล นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ที่ทำงาน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ 190  ถนนเกาะหลัก ต. เกาะหลัก  อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์

081-4469619

โทรศัพท์ที่ทำงาน 032-611103 ต่อ 306   
E-mail chaon_k@hotmail.com
วุฒิการศึกษา บธบ. การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปว.ส. บัญชี สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้  สงขลา

ผลงานดีเด่น 2528  ครูผู้สอนดีเด่น ธุรกิจศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตการศึกษา 5          
2537 วิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ สสวท. รุ่นที่ 1
2544  ครูแกนนำคอมพิวเตอร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2543  ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ดีดีเด่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2545  ครูต้นแบบวิชาคอมพิวเตอร์ กรมสามัญศึกษา

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

1.  ครูผู้สอนวิธุรกิจ  2525-2539
2. ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (2539-ปัจจุบัน)

3. วิทยากรให้การอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
กรมสามัญศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.  วิทยากร และผู้ประสานงานค่ายยุวคอมพิวเตอร์ของ สสวท.
5.  เว็บมาสเตอร์ ของเว็บไซต์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
6.  วิทยากรให้การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านเว็บไซต์
Think.com กระทรวงศึกษาธิการ
7.  ผู้ประสานงานประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ในโครงการยกระดับคุณภาพ ครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง
ด้วยระบบ e-training ประจำปี 2553
8. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สอบ และศูนย์ฝึกอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครู
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ศูนย์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจำปี 2553

 

 

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นก่อนสร้างเว็บเพจ
          เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ประวัติความเป็นมา

 

บทที่ 2
โครงสร้างและรูปแบบภาษา HTML

           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ

บทที่ 3
การจัดการข้อความ

           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
          


บทที่ 4
การสร้างตาราง
           เนื้อหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ

 

บทที่ 5
การจัดการรูปภาพ

 

บทที่ 6
การสร้างการเชื่อมโยง

 


บทที่ 7
การสร้างเฟรม

 

บทที่ 8
การสร้างฟอร์ม

 

วีดิทัศน์ประกอบเพิ่มเติม

          ผู้จัดทำ ได้ค้นคว้าหาแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาพื้นฐาน ในการสร้างเว็บเพจ ที่มีผู้จัดทำในรูปแบบ วีดิทัศน์ เช่น ใน youtube เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้เพิ่มเติ มจากที่เรียนในห้องเรียน

ภาษา HTML

           HTML เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพ็จ ซึ่งเว็บเพ็จนั้นก็คือสื่อต่างๆที่แสดงลงไปใน อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน

          ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องมือในการสื่อสารร่วมกันทั่วโลก ทำให้รู้จักกันได้และสื่อสารกันได้ดี อย่างเช่นทางธุรกิจที่เราใช้อินเทอร์เน็ตในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งของกันระหว่างจังหวัด ประเทศ หรือทั่วโลก ทำให้ง่ายต่อการติดต่อ และนอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตยังสามารถเป็นสื่อช่วยในการโฆษณา ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งนับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ เพราะมีสื่อการสอนที่มากมายทั่วโลกที่ทำมาในแบบเว็บไซต์(Website)ซึ่งในทั่วโลกมีเว็บไซต์มากมายที่มากกว่า1ล้านเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์จะมีจุดประสงค์ต่างๆกันเช่น เว็บวาไรตี้ ที่ให้ความสนุกในเว็บและมีเกมชิงรางวัลต่างๆ เว็บเพื่อการศึกษาหรือเว็บไซต์โรงเรียนที่ให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนนั้นๆ เว็บของบริษัทต่างๆที่ให้ติดต่อทำการซื้อขายสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์เพื่อความรู้ หรือ E - Learning (Electronic Learning) ที่ให้ความรู้ตามแขนงวิชานั้นๆ ให้คนทั่วไปได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยให้ความรู้มากมายเท่ากันกับหนังสือเรียน จึงถือว่า E - Learning เป็นสมุดเล่มหนึ่งที่มีไว้ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจในการเรียน จึงถือว่าอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งใหม่ที่ทันสมัยสำหรับคนยุค IT

          ภาษา HTML นับว่าเป็นภาษาพื้นฐานที่สุดในการสร้างเว็บเพจ ถ้าผู้เรียนมีความรู้เรื่องภาษา HTML ก็สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับภาษา ASP , PHP, JAVA หรือ Javascript ได้ ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาเว็บเพจในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากขึ้น หรือไปยุกต์ใช้กับโปรแกรม สำเร็จรูปที่เป็นตัวช่วยสร้างเว็บเพจโดยเฉพาะ เช่น Macromedia Dremwaver ,Fontpage,HomeSite,HelpNdoc เป็นต้น ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ให้ผู้เรียนได้พยายามฝึกเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเองต่อไป

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ผู้จัดทำ